SETFORMDATA

構文
SETFORMDATA( 値, Name, [Value] )
引数
設定する値
Name
オブジェクトのName
Value
ラジオボタン等で Nameが共通の場合に Valueを指定する
戻値