SCKEY

ショートカットキーを実行します。

構文
SCKEY( ID, キー, [キー, キー, キー, ...] )
引数
ID
Windowを識別するID
キー
アルファベット1文字もしくは仮想キー(VK_*)
動作としてVK_SHIFT, VK_CTRL, VK_ALT, VK_WIN のキー指定は押し下げ状態のまま処理する
指定するウィンドウがない場合には IDに 0を指定
戻値

プログラム実行例

仮想キーで文章を入力

DIM ID = EXEC("notepad")

CTRLWIN(ID, ACTIVATE)

SCKEY(ID, VK_SHIFT, VK_T)
SCKEY(ID, VK_H, VK_I, VK_S, VK_SPACE, VK_I, VK_S, VK_SPACE, VK_A, VK_SPACE, VK_P, VK_E, VK_N, VK_OEM_PERIOD)
  1. EXEC
  2. CTRLWIN
  3. SCKEY
結果
This is a pen.

キーコードの調べ方

入力したキーの仮想キーコードをリアルタイムで調べることのできるフリーソフトウェアのKeymillを使うと簡単に取得できます。

KT Software – Keymill

デスクトップを表示する(WindowsD

SCKEY(0, VK_WIN, VK_D)

設定画面を表示する(WindowsI

SCKEY(0, VK_WIN, VK_I)

仮想デスクトップを追加する(WindowsCTRLD

SCKEY(0, VK_WIN, VK_CTRL, VK_D)

仮想キーコード一覧

定数名キー
8VK_BACKBackspaceキー
9VK_TABTabキー
12VK_CLEARClearキー
13VK_RETURNEnterキー
27VK_ESCAPEEscキー
29VK_NONCONVERTIME 無変換
32VK_SPACEスペースキー
33VK_PRIORPageUpキー
34VK_NEXTPageDownキー
35VK_ENDEndキー
36VK_HOMEHomeキー
37VK_LEFT←キー
38VK_UP↑キー
39VK_RIGHT→キー
40VK_DOWN↓キー
45VK_INSERTInsertキー
46VK_DELETEDeleteキー
48VK_00キー
49VK_11キー
50VK_22キー
51VK_33キー
52VK_44キー
53VK_55キー
54VK_66キー
55VK_77キー
56VK_88キー
57VK_99キー
65VK_AAキー
66VK_BBキー
67VK_CCキー
68VK_DDキー
69VK_EEキー
70VK_FFキー
71VK_GGキー
72VK_HHキー
73VK_IIキー
74VK_JJキー
75VK_KKキー
76VK_LLキー
77VK_MMキー
78VK_NNキー
79VK_OOキー
80VK_PPキー
81VK_QQキー
82VK_RRキー
83VK_SSキー
84VK_TTキー
85VK_UUキー
86VK_VVキー
87VK_WWキー
88VK_XXキー
89VK_YYキー
90VK_ZZキー
91VK_LWIN左Windowsキー
93VK_APPSアプリケーションキー
96VK_NUMPAD0テンキーの0キー
97VK_NUMPAD1テンキーの1キー
98VK_NUMPAD2テンキーの2キー
99VK_NUMPAD3テンキーの3キー
100VK_NUMPAD4テンキーの4キー
101VK_NUMPAD5テンキーの5キー
102VK_NUMPAD6テンキーの6キー
103VK_NUMPAD7テンキーの7キー
104VK_NUMPAD8テンキーの8キー
105VK_NUMPAD9テンキーの9キー
106VK_MULTIPLYテンキーの*キー
107VK_ADDテンキーの+キー
109VK_SUBTRACT減算記号キー
110VK_DECIMAL小数点キー
111VK_DIVIDE除算記号キー
112VK_F1F1キー
113VK_F2F2キー
114VK_F3F3キー
115VK_F4F4キー
116VK_F5F5キー
117VK_F6F6キー
118VK_F7F7キー
119VK_F8F8キー
120VK_F9F9キー
121VK_F10F10キー
122VK_F11F11キー
123VK_F12F12キー
144VK_NUMLOCKNumLockキー
160VK_LSHIFT左Shiftキー
161VK_RSHIFT右Shiftキー
162VK_LCONTROL左Ctrlキー
163VK_RCONTROL右Ctrlキー
164VK_LMENU左Altキー
165VK_RMENU右Altキー
186VK_OEM_1OEM1キー
187VK_OEM_PLUS+キー
188VK_OEM_COMMA,キー
189VK_OEM_MINUS-キー
190VK_OEM_PERIOD.キー
191VK_OEM_2OEM2キー
192VK_OEM_3OEM3キー
219VK_OEM_4OEM4キー
220VK_OEM_5OEM5キー
221VK_OEM_6OEM6キー
222VK_OEM_7OEM7キー
226VK_OEM_102OEM102キー
240VK_OEM_ATTNOEM固有
242VK_OEM_COPYOEM固有
243VK_OEM_AUTOOEM固有
244VK_OEM_ENLWOEM固有