RegWrite

新しいキーの作成、新しい値名の既存キーへの追加(および値の設定)、既存の値名の値変更などを行います。

構文
WshShell.RegWrite( strName, anyValue[, strType] )
引数
strName
作成、追加、変更するキー名、値名、または値を示す文字列値
anyValue
作成するキーの名前、既存のキーに追加する値の名前、または既存の値名に設定する値
strType
レジストリに保存する値のデータ型
戻値